Hz. Yusuf’un Duası

Okunuşu: “Rabbi kad âteyteni minel mülki ve allemtenî min te’vîlil ehâdisi fâtirassemâvâti vel ardi ente veliyye fid dünyâ vel âhireti teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn.” Meali: “Ey Rabbim! Sen, bana mülk ve saltanat verdin, bana İlâhî kitapların sırrını ve...

daha fazla bilgi edinin

Hz. İbrahim’in Duaları

1. Okunuşu: “Rabbicalnî mükîmessalâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel düa. “Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil müminîne yevme yekûmul hisâb.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Beni namazı dosdoğru, gereği gibi kılan kimse eyle. Ve zürriyetimden, soyumdan gelenleri de böyle...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Lut’un Duası

1. Okunuşu: “Rabbi neccinî ve ehlî mimmâ ya’melûn.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Beni ve aile efradımı, onların yapageldikleri kötülüğün şerrinden kurtar.” Hz. Lut’un (a.s.) kavmi çok terbiyesiz, seviyesiz ve ahlâksız bir kavimdi. Bu kavmin erkekleri kadınlarla değil,...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Nuh’un Duası

1. Okunuşu: “Rabbi innî eûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihi ilmun ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekün minel hâsirîn.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Hikmetini bilmediğim şeyi Senden istemekten, Sana sığınırım. Sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Âdem’in ve Hz. Havva’nın Duası

1. Okunuşu: “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfirlenâ ve terhemna lenekûnenne mine’l-hâsirin.” 1. Meali: “Ey Rabbimiz! Biz kendi nefsimize zulmedip yazık ettik. Eğer Sen bizi affedip bağışlamazsan, bize acıyıp merhamet etmezsen, biz elbette ziyana uğrayanlardan,...

daha fazla bilgi edinin

Okunması Çok Sevap Olan Bir Salâvat-ı Şerife

Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi küllemağtelefel melevânu ve teâkabel asrânu ve kerrerel cedîdânu vestakbelel ferkedânu ve belliğ rûhahu ve ervâha ehli beytihi minnattahiyyete vesselâm. verham ve bârik ve sellim aleyhi kesîran kesîran...

daha fazla bilgi edinin

Seyyidü’l-İstiğfar Duası

Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halektenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va’dike mastata’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebû’u leke bi ni’metike aleyye ve ebû’u bizenbî fağfirlî zünûbî fe innehû lâ yağfiruz’zünûbe illâ ente bi rahmetike yâ...

daha fazla bilgi edinin

Tevbe ve İstiğfar Duası

Okunuşu: “Ve tüb aleynâ yâ tevvâbü yâ hakîmü tevbeten nasûhan liekûne minellezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zekrullahe festeğferu li zünübihim vemen yeğfiruzzünûbe illallâhu (1) “Estağfirullâh el azîm el kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve el hayyel kayyûme...

daha fazla bilgi edinin

Salât-ı Tefriciye

Okunuşu: “Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü. Ve tenfericu bihil kürabü. Ve tükdâ bihil hevaîcü. Ve tünâlü bihirreğîbü. Ve hüsnul hevâtimi. Ve yüsteskal gamâmü bi vechil kerîmi. Ve alâ âlihi...

daha fazla bilgi edinin

Salât-ı Münciye

Okunuşu: “Allahümme salli alâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâl vel âfât. Ve takdi lenâ bihâ cemîel hâcât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemîisseyyiât.ve terfeunâ bihâ a’ledderacât. Ve tübelliğunâ bihâ eksal...

daha fazla bilgi edinin
Toplam 25 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...1020...Son »

Namaz Vakitleri

İstenilen şehre ait veriler alınamadı!