Namazlardan sonra şu duaya devam edilir;

Okunuşu: “Elhamdulillahi Rabbil âlemin, ve’l-âkibetü li’l-müttekîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbenâ takabbel minna salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetenâ ve rukûenâ ve sucûdenâ ve kuûdenâ ve teşehhüdünâ ve tesbîhenâ ve tahlîlenâ ve tederruâtinâ ve temmim taksirâtinâ velâ tadrib bihâ vuûhenâ yâ Mevlânâ.

“Allahümme sellimnâ ve sellim dînenâ velâ teslüb vakte’n-nez’ı îmânenâ velâ tüsallit aleynâ men lâ yerhamünâ verzuknâ hayre’d-dünya ve’l-âhireti inneke alâ külli şey’in kadîr. Yâ mühavvile’l-havli ve’l-ehvâli havvi’l-hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl. Allahümme inneke afuvvun tühibbu’l-afve fa’fu annâ, yâ hafiyye’l-eltâfi neccinâ minnâ nehâfu. Allahümme’r-zuknâ hifza’l-mürselîne ve ilhâme’l-enbiyâi bi keramike yâ ekrame’l-ekramîne ve bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Allahümme innâ nes’elüke fıkhen fi’d-dîni ve ziyâdeten fi’l-ilmi ve kifayeten fi’r-rızki ve sıhhaten fi’l-bedeni ve tevbeten kable’l-mevti ve râheten inde’l-mevti ve âkibeten fi’d-dünyâ ve’l-âhirati.

“Allahümme Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Allahümme Rabbenağfirlî velivâlideyye veli’l-müminîne yevme yekûmul hisâb.

“Sübhane rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yasifûn ve selâmun ale’l-mürselîn ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.”

Meali: “Bütün âlemlerin sahibi olan Allah’a hamd olsun. Sonuç, Allah’tan korkanlarındır. Salât ve selâm, Peygamberimiz Muhammmed Mustafa’nın (asm) üzerine olsun, onun Âl ve Ashabının üzerine olsun.

“Rabbimiz, namazımızı, orucumuzu, kıyamımızı, okuduğumuzu, rükuumuzu, secdelerimizi, oturuşumuzu, tahiyyelerimizi, tespihimizi, tehlilimizi, yalvarışlarımızı kabul buyur Allah’ım.

“Rabbimiz, noksanlarımızı tamamla, yaptığımız ibadetlerimizi yüzümüze çarpma Rabbimiz.

“Allah’ım; bizi, dinimizi koru; öleceğimiz anda bizi imandan mahrum kılma, merhametsizleri bize musallat eyleme.

“Dünya ve ahiret konusunda bize hayır ihsan et. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin.

“Ey hep halleri döndüren Rabbimiz, bizim halimizi en güzel hale döndür.

“Allah’ım, Sen affedicisin affı seversin, bizi affeyle.

“Ey gizli lütuflar sahibi; bizi korktuklarımızdan emin kıl. Ey Allah’ım, bize kereminle, rahmetinle peygamberlerin muhafazasını, peygamberlerin ilhamını ve velîlerin anlayışını ihsan eyle.

“Allah’ım, biz Senden dinde ince anlayış, çok ilim, yeterli rızık ve beden sağlığı istiyor; ölmeden önce tövbe nasip etmeni, rahat bir ölüm ile dünya ve ahiret işlerinin hayırlı sonuçlarını diliyoruz. Allah’ım, ey Rabbimiz; bize dünya ve ahirette iyilik ver, ateşin azabından bizi koru.

“Allah’ım; beni, ana babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla, yâ Rabbi.

“İzzet sahibi Rabbin, o kafirlerin vasfettiklerinden münezzehtir, yücedir. Bütün peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)