Okunuşu: “Allahümme innî eûzübike mine’r-râdî ve eûzibike mine’l-hemmi ve’l-ğammi ve’l-gareki ve’l-harami, ve eûzibike min en emûte fî sebilike müdbiren, ve eûzibike min en emûte fi talebi’d-dünya. Allahümme innî eûzübike min şerri mâ alimte ve min şerri mâ lem a’lem. Allahümme cennibnî münkerâti’l-ahlâki ve’l-a’mâli ve’l-edvâi ve’l-ehvâi.

“Allahümme innî eûzübike min şerri’l-belâi ve erki’ş-şekâi ve sûil kadâi ve şemâteti’l-a’dâi. Allahumme innî eûzübike mine’l-küfri vedeyni ve’l-fakri ve eûzübike min azabi Cehenneme ve eûzübike min fitneti’d-Deccâli.

“Allahümme innî eûzübike min şerri sem’î ve besarî ve şerri lisânî ve kalbî ve şerri meniyyetî.

“Allahümme innî eûzübike min câri’s-sûi fî dâri’l-mükâmeti fe inne câre’l-bâdiyeti yetehavelu.

“Allahümme innî eûzübike mine’s-seveti ve’l-gafleti ve’l-ayleti vezelleti ve’l-meskeneti, ve eûzübike mine’l-fakri ve’l-küfri fusûki ve’ş-şikâki ve’n-nifâki ve’s-süm’ati ve’r-riyâi ve eûzübike mine’s-samemi ve’l-bekemi ve’l-cünûni ve’l-cüzâmi ve’l-berasi ve bi seyyi’il eskâmi.

“Allahümme innî eûzübike min zevâli ni’metike ve min tahavvüli âfiyetike ve min fü’eti nikmetike ve min cemîi sıhatike.

“Allahümme innî eûzübike min azabi’n-nâri ve min fitneti’n-nâri ve azâbi’l-kabri ve min fitneti’l-kabri ve şerri fitneti’l’Mesîhi’d-Deccâli ve eûzübike mine’l-mağrami ve’l-ma’semi.

“Allahümme innî eûzübike min batnin lâ teşbau ve kalbin lâ yeşhau ve salâtin lâ tenfau, ve da’vetin lâ tüstecâbü ve eûzübike min şerri’l-umri ve fitneti’s-sadri.”

Meali: “Bilerek yapılan, kötü ahlâktan, fena işlerden, nefsin istek ve arzularına bağlanmaktan, küfürden, borçlu olmaktan, fakirlikten, Cehennem azabından, Deccalın fitnesinden Allah’a sığınılmıştır.

“Kötü duygulardan, kötü görüşlerden, kötü konuşmalardan, kötü düşüncelerden, fena işlerden Allah’a sığınılmıştır.

“Doymayan karından, huşu içinde olmayan kalpten, fayda vermeyen namazdan, kabul olmayan duadan, fena ömürden ve kalpteki fenalıklardan Allah’a sığınılmıştır.”

Bu duanın özet mealini yukarıdaki cümleler ifade etmektedir. Bu duayı okuyan bu manaların hepsini söylemiş olur.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)