Bütün insanlığa huzur ve mutluluk yollarını gösteren ve bu geceye kıymet ve kudsiyet kazandıran şey, Kur’ân-ı Kerîm’in Peygamber Efendimize Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde indirilmiş olmasıdır. Duhan Suresinin 3. ayetinde de Kur’ân’ın mübarek bir gecede indirildiği haber verilmektedir. Müfessirlerin bir çoğu bu gecenin Kadir Gecesi olduğu üzerinde durmaktadırlar. Ayrıca Duhan Suresinde belirtilen gecenin Berat Gecesi olduğunu söyleyenler de vardır.

Şu bir gerçektir ki Kur’ân-ı Kerîm 23 senede nazil olup, Peygamber Efendimize sure sure, ayet ayet Cebrail vasıtasıyla vahiy yoluyla inmiştir.

Bu gecenin kudsiyeti kitap ve sünnetle sabittir. Hakkında müstakil olarak sure indirilen tek gecenin Kadir Gecesi olması, yalnız başına ona verilen değeri ortaya koymaya yeter. Bu surede o gecenin üstünlüğü, fazileti, kıymeti bizzat Yüce Yaradan tarafından Habib-i Edibine ve müminlere bildirilmektedir. Bu surede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz biz Kur’ân’ı Kadir Gecesinde indirdik. (Ey Resulüm!) Kadir Gecesi nedir, bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablarının izni ile her bir iş için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır.”

Bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz (asm) Ashabına, İsrail Oğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak mücahede ettiğini anlatmıştı. Sahabeler bunu duyunca kendi amellerini çok zayıf görmeye başladılar. Bunun üzerine Kadir Suresi indi.

Diğer bir rivayete göre de, Peygamber Efendimiz (asm) bir gün Sahabilerine İsmail Oğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden Allah’a ibadet ettiklerini anlattı. Bu dört zat Hz. Eyüp, Hz. Zekeriya, Hz. Hazkıyl ve Hz. Yûşâ idiler. Ashap bunu hayretle karşıladılar. Arkasından Cebrail geldi ve “Allah sana daha hayırlısını buyurdu” dedi ve Kadir Suresini okuduktan sonra, “İşte bu, senin ve ümmetinin taaccüp ettiğinizden daha hayırlıdır” dedi.

İşte eski ümmetlerin ancak bin ayda elde edebildiği bir kazancı bu ümmet bir gecede kazanabilme şerefine nail oluyor. Böyle bir Peygambere ümmet olmak ne şerefli bir nimettir. Ne mutlu o ümmete ki böyle bir peygamber-i âlişanın ümmeti olmuş. Ona ve Âline salât ve selâm olsun.

Kadir Gecesi’nin İhyası ve Kadir Gecesi’nde Yapılacak Dualar

Kadir Gecesinin nasıl ihya edileceğini yine Peygamber Efendimizin (asm) hadislerinden öğrenelim:

Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem (asm), “Bir kimse gönülden inanarak ve Allah Tealâ’dan sevap umarak Kadir Gecesini ibadetle geçirirse, geçmiş günahları affedilir.”

Hz. Âişe (r.anha) Validemizden:

“Yâ Resulallah! Bir gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam, o gece ne diyeyim? diye sordu. Resulullah (asm),

Okunuşu: “Allahümme inneke afuvvun tühibbu’l afve fa’fu annî.

Meali: “Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, günahları bağışlamayı seversin, benim günahlarımı bağışla” diye dua et.

Bu gecede diğer mübarek gecelerde olduğu gibi bol bol kaza namazı kılmak, bolca tövbe ve istiğfar yapmak ve Kur’ân okumak lâzımdır. Bu gecede okunan Kur’ân’ın her harfine otuz bin sevap yazıldığı Bediüzzaman tarafından haber verilmektedir.

Bu gecede Kadir Namazı diye bilinen bir namaz kılınır. Dört rekât olarak kılınan bu namazda: 1. rekâtta Fatiha ile 3 Kadir suresi okunur. 2. rekâtta 1 Fatiha 3 İhlâs, 3. rekâtta 1 Fatiha 3 Kadir Suresi, 4. rekâtta 1 Fatiha ile 3 İhlâs okunur. Selâmı müteakiben 11 defa, “Allahu ekber, Allahu ekber, lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd” denir Bundan sonra 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi okunur.

İsteyen bu gecede “tesbih namazı” da kılabilir.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)