1. Okunuşu: “Rabbicalnî mükîmessalâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel düa.

“Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil müminîne yevme yekûmul hisâb.”

1. Meali: “Ey Rabbim! Beni namazı dosdoğru, gereği gibi kılan kimse eyle. Ve zürriyetimden, soyumdan gelenleri de böyle yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle.

“Hesabın görüldüğü günde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla, ey Rabbimiz.”

Hz. İbrahim’in (a.s.) hanımı Sara’nın çocuğu olmuyordu. Cariyesi Hacer’i İbrahim’e (a.s.) bağışladıktan sonra, Hacer’den İsmail (a.s.) dünyaya geldi. Daha sonra Sare, İbrahim’den (a.s.) Hacer ile çocuğunu uzaklaştırmasını istedi.

Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s.) Hacer ile İsmail’i Kâbe’nin bulunduğu yere getirdi ve yanlarına erzak bırakarak gitti. Bilinen tarihî hikâye gereği Hz. Hacer bir süre sonra Hz. İsmail’in bulunduğu yerde zemzem suyu çıktığını gördü. Ondan sonra olaylar gelişti. Cürhüm kabilesi Hacer’e, “Sen bizi suyuna ortak et, biz de seni hayvanlarımızın sütüne ortak edelim” diye teklifte bulunarak ona komşu oldular. Bu arada Hz. İbrahim (a.s.) zaman zaman gelerek onları ziyaret ediyordu. Daha sonra Hz. İsmail (a.s.) bu kabileden bir kadınla evlendi. Sonra da İbrahim (a.s.), oğlu ile birlikte, Kâbe’yi inşa etti. Derken aradan yüzyıllar geçecek, bu mübarek nesilden Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (asm) dünyaya gelecek ve bu mübarek yerde İslâm dini zuhur ederek cihana yayılacaktır. Bu ayet-i kerimeler, Hz. İbrahim gibi Allah’ın pek makbul bir kulunun, böylesine mühim bir hadiseye başlangıç teşkil etmek üzere hanımı Hacer ile oğlu İsmail’i Allah’a emanet ederken Rabbine yaptığı makbul bir duayı ümmete ders vermiştir.

Bir başka dua da şöyle:

2. Okunuşu: “Rabbi heblî hükmen ve elhiknî bissâlihîn, vec’allî lisâne sıdkin fil âhirin, vec’alnî min vereseti Cennetinnaîm.”

2. Meali: “Ey Rabbim! Bana bir hikmet (ilim, irfan, anlayış fazilet) ver. Ve beni salih kimselerin iyi ve faziletli insanların içine kat. O salihlerin derecesine yükselt. Benden sonra gelecek olan ümmetler arasında benim için güzel bir ad nasip eyle (Beni andıkları zaman iyi ve hayırlı bir dil ile ansınlar) ve beni Naim Cennetinin varislerinden (oraya girenlerden) eyle. Babamı da bağışlayıp hidayete erdir. Çünkü o sapıklardandır. (Şuara Suresi: 83.)

Bu dua Hz. İbrahim’in duasıdır. Bu duada Allah’tan her türlü istek ve arzuda bulunmaktadır. Kendi ümmeti için, anne ve babası için hidayet istiyor.

Başka bir dua da şöyle:

3. Okunuşu: “Velâ tühzinî yevme yüb’asûn. Yevme lâ yenfeu mâlun velâ benûne, illâ men etallâhe bi kalbin selîm.”

3. Meali: “Rabbim, insanları tekrar diriltilecekleri kıyamet ve hesap gününde beni, mahzun (rezil, rüsvay etme) utandırma. Çünkü o dehşetli günde ne mal fayda verir, ne de oğullar. Ancak Allah’ın huzuruna halis, tertemiz bir kalp ile varanlar müstesna. Onlar kurtulacaktır.”

Bu dualar çok önemli dualardır. Her zaman ve her yerde yapmamız gereklidir. Peygamberler bizim için birer örnektirler. Bizler de onları kendimize örnek alarak onların kuvvetli duaları ile Allah’a yalvarmalıyız.

Allah’a yapacağımız dualardan birisi de şu duadır ki çok makbul bir duadır:

4. Okunuşu: “Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel mesîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû veğfirlenâ Rabbenâ inneke entel azîzül Hakîm.”

4. Meali: “Ey Rabbimiz, ancak Sana tevekkül ettik, güvendik. Ve yalnız ibadet için Sana yöneldik ve sonunda dönüşün yalnız ve yalnız Sana olduğunu biliyor ve inanıyoruz.

“Ey Rabbimiz! Bizi, o kâfirler için fitne, o kâfir olanları bizim başımıza musallat ederek, başımıza belâ edip bizleri imtihana tâbi tutma. Hata ve kusurlarımızı affet. Günahlarımızı bağışla.

“Ey Rabbimiz! Gerçek ki, Sen, Aziz’sin, her şeye galipsin. Kâfirlerden, imansızlardan intikam alırsın. Hakîmsin. İman edenlere, Müslümanlara zafer veren hikmet sahibisin.”

5. Okunuşu: “Rabbi heblî minessâlihîn.”

5. Meali: “Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk ihsan eyle.”

6. Okunuşu: “Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb aleynâ inneke entettevâbürrahîm.”

6. Meali: “Ey Rabbimiz! Bizi, ikimizi de Sana teslim olan, emirlerine boyun eğen ve bu teslimiyette devamlı kıl. Soyumuzdan da yalnız ve yalnız Sana teslim olan, Sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster. (Hac amellerini öğret) Tevbemizi kabul et. Gerçek ki, tevbeleri kabul eden ve müminlere acıyıp, esirgeyen ancak Sensin.”

Bu dua da Hz. İbrahim’in bir duasıdır. Çok makbul bir duadır. Müslümanların hidayeti için, kusur ve hatalarının bağışlanması için, Allah’a yalvarışıdır.

7. Okunuşu: “Rabbenâ veb’as fîhimresûlen minhüm yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimühümül kitabe vel hikmete ve yüzekkîhim, inneke entel Azîzül Hakîm.”

7. Meali: “Ey Rabbimiz! Soyumuzdan gelen Müslüman ümmet içinde bir peygamber gönder ki, onlara Kur’ân ayetlerini okusun, kitabı (Kur’ân’ı) ve hükümlerini öğretsin. Onları günahlardan temizlesin. Gerçek ki, Sen, Azîz olan Hakîmsin, Her şeye üstün gelen hikmet sahibisin.”

Bu ayetler bizlere dua etmenin yollarını öğretiyor. Bir baba, nasıl dua eder, neler ister; Peygamberler de Aleyhimüsselâm daha büyük bir şefkatle ümmetlerine dua ederler bize her konuda birer örnektirler.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)