Okunuşu: “Elhamdülillâhi rabbil âlemîn* vel âkibetü lil müttakîn* velâ udvâne illâ alez-zâlimîn* vessalâtü vesselâmü alâ Resulinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn*Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semîul alîm*Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke entet-tevvâbürrahîm*vehdinâ ve veffiknâ ilel hakki ve ilâ tarîkin müstakîm* bi beraketil Kur’ânil azîm* ve bi hürmeti men arseltehu rahmeten lil âlemîn* va’fu annâ yâ kerîm* va’fu annâ yâ rahîm* vağfirlenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel ekramîn* Allahümme zeyyinnâ bi zînetil Kur’ân* ve ekrimnâ bi kerâmetil Kur’ân* Ve şerrifnâ bi şerâfetil Kur’ân* Ve elbisnâ bi hil’atil Kur’ân* ve edğilnel Cennete bi şefaatil Kur’ân* Ve âfinâ min külli belâid-dünyâ ve azâbil âhireti bi hürmetil Kur’ân* verham cemîa ümmeti Muhammedin yâ rahîmü yâ rahmân* Allahümmecalil Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînen ve fil kabri mûnisen ve fil kıyâmeti şefîan ve alassırâti nûran* ve ilel Cenneti refîkan* ve minennâri sitran ve hicâben* ve ilel hayrâti küllihâ delîlen ve imâmen bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ kerîm* Allahümmehdinâ bi hidayetil Kur’ân* ve neccinâ minenîrâni bi kerâmetil Kur’ân* verfa’ deracatinâ bi fadîletil Kur’ân* Ve keffir annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil Kur’ân* Yâ zel fadli vel ihsân* Allahümme tahhir kulûbenâ* vestür uyûbenâ* Veşfi merdânâ* vekdi duyûnenâ* Ve beyyid vucûhenâ* verfa’ deracâtenâ* verham âbâenâ* veğfir ümmehâtinâ* ve eslih dînenâ ve dünyânâ* ve şettit şemle a’dâinâ* Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdena min cemîil âfâti ve emrâzi vel belâyâ* Ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn* Bi hürmetil Kur’ânil azîm* Allahümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhu* Ve nûra mâ televnâhu ilâ rûhi Seyyidinâ Muhammedin Sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem* Ve ilâ ervâhi cemîil enbiyâi vel mürselîn* Salavâtüllahi ve selâmühu aleyhim ec’maîn* Ve ilâ ervâhi âlihim ve evlâdihim ve ezvâcihim ve ashâbihim ve etbâihim ve cemîi zürriyyatihim ridvânullahi Teâlâ aleyhim ecmaîn* ve ilâ ervâhi âbâinâ* ve ümmehâtinâ* ve ihvâninâ ve ehavâtina ve evlâdinâ* Ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve esdikâinâ ve üstâzinâ ve üstâzi üstâzinâ* Ve meşâyihinâ* Ve limen kâne lehu hakkun aleynâ* Veli cemîil müminîne vel müminât* vel müslimîne vel müslimât* el ehyâi minhüm vel emvât* yâ kâdiyel hâcât* yâ mücîbeddeavât* İstecib düânâ birahmetike yâ erhamerrahimîn* Ve selâmün alel mürselîn* Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.*Âmin. El Fatiha.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)