Haşr Suresinin son üç ayetini Peygamberimiz (asm) sabah namazlarından sonra devamlı okurlardı. Bu üç ayet özellikle sevap ciheti fazla olduğu için sabah ve akşam namazlarından sonra okunmaları âdet hâline gelmiştir. Çoğu zaman gerek tek olarak, gerekse cemaat olarak namaz sonrasında bu mübarek üç ayet okunur.

Bu üç ayeti sabah okuyan kimseye, melekler akşama kadar günahlarının bağışlanması için dua ederler.

Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şerifte şöyle buyurdular:

“Kim, sabahladığında üç kerre, ‘Eûzü billâhissemîil alîmi mineşşetanirracim, yani Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım’ diyerek, Haşr Suresinin son üç ayetini okursa, Allah, ona akşama kadar yetmiş bin meleği -salevât getirmek, istiğfar etmek üzere- müekkel kılar. O günde ölecek olursa, şehit olarak ölür. Yani şehitlik sevabına yakın bir sevabı kazanır. Kim akşam üstü okursa, aynı mertebe kendisine verilir.”

Haşr Suresi’nin Son Dört Ayeti

Okunuşu: “Lev enzelnâ hâzel Kur’âne alâ cebelin leraeytehu hâşian mutasaddian min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn*Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve, âlimül gaybi veşşehâdeh, hüver-Rahmânur-Rahîm*Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve, elmelikül küddûs-selâmül müminül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbir, sübhânellâhi ammâ yüşrikûn* Hüvellâhül hâlikül bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ, yüsebbihu lehû mâ fis- semâvâti vel ardi, ve hüvel azîzül hakîm.”

Meali: “Eğer biz bu Kur’ân’ı bir dağın üzerine indirseydik, muhakkak ki o dağı Allah korkusundan baş eğmiş, parçalanmış görürdün. Bu temsiller yok mu? İşte Biz onları insanlar için yapıyoruz; olur ki düşünürler.

“O, öyle Allah ki, Ondan başka hiç bir ilâh yok. Gizliyi de bilir, âşikârı da. O, Rahman’dır (dünyada bütün kullara merhamet edendir), Rahîm’dir (ahirette yalnız müminlere merhamet edendir).

“O, öyle Allah ki, Ondan başka hiç bir ilâh yok. Melik’tir, (mülk ve saltanatı devamlı olandır), Kuddüs’tür (her türlü noksanlık ve ayıplardan beridir), Selâm’dır (bütün âfet ve kederlerden salimdir), Mümin’dir (emniyet verendir), Müheymin’dir (her şeyi görüp gözeten ve koruyandır), Aziz’dir (herşeye galiptir), Cebbar’dır (kulların hallerini ve ihtiyaçlarını düzeltendir), varlığı çok yücedir. Mütekebbir’dir (azamet ve ululuk sahibidir). Allah, (müşriklerin) Kendisine koştukları ortaklardan münezzehtir.

“O, öyle Allah ki, Hâlık’tır (her şeyi yaratıp takdir edendir), Bârî’dir (yoktan var edendir), Musavvir’dir (bütün varlıklara şekil verendir), Esmaü’l-Hüsna (en güzel isimler) Onundur. Bütün göklerde ve yerde olanlar, hep Onu tesbih eder. O, Aziz’dir, her şeye galip ve her kemale sahiptir, Hakîm’dir (hikmet sahibidir).”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)