1. Hüvallâ hüllezî lâ İlâhe illâ hüve. (O öyle bir Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur.)
 2. Er-Rahman (Zatı itibarıyla merhametlidir.)
 3. Er-Rahîm (Rahmetiyle mahlûkatına merhamet edendir.)
 4. El-Melik (Her şeye sahip ve mutasarrıftır.)
 5. El-Kuddus (Her şeyi tertemiz yapan ve Kendisi her türlü lekeden münezzehtir.)
 6. Es-Selâm (Kusurdan salim olup, mahlûkatına esenlik verendir.)
 7. El-Mümin (Güvenlik verendir.)
 8. El-Müheymin (Yaratıkları gözetip kollayandır.)
 9. El-Azîz (Her şey galip ve üstündür.)
 10. El-Cebbar (Kulların işlerini düzelten ve idaresine göre bunları yönetendir.)
 11. El-Mütekebbir (Yegâne azamet sahibidir.)
 12. El-Hâlik (Yaratıcıdır.)
 13. El-Bâri (Düzgün ve ahenkli yaratandır.)
 14. El-Müsavvir (Eşyaya şekil verendir.)
 15. El-Gaffar (Günahları bağışlayandır.)
 16. El-Kahhar (Kudretiyle her şeyi emri altında tutandır.)
 17. El-Vehhab (Nimet ve bağışları bol olandır.)
 18. Er-Rezzak (Rızık verendir.)
 19. El-Fettah (Yaratıkları arasında hüküm verendir ve bütün kapıları açandır.)
 20. El-Âlim (Her şeyi bilendir.)
 21. El-Kâbız (İhsan ve lütufları elinde bulundurandır.)
 22. El-Bâsit (İhsan ve lütufları genişletendir.)
 23. El-Hâfıd (Alçaltandır.)
 24. Er-Râfi (Yükseltendir.)
 25. El-Muizz (Azîz kılandır.)
 26. El-Muzill (Zelil kılandır.)
 27. Es-Se’mî (Her şeyi işitendir.)
 28. El-Basîr (Her şeyi görendir.)
 29. El-Hakem (Hükmü geçersiz kılmayan hakimdir.)
 30. El-Adl (Tam adalet sahibidir.)
 31. El-Latîf (Lütuf ve ihsanda bulunan gizli ve ince şeyleri bilendir.)
 32. El-Habîr (Her şeyden haberdar olandır.)
 33. El-Halim (Günahkârlara ceza vermekte acele etmeyendir.)
 34. El-Azim (Ululuk mertebelerinin en üstünde olandır.)
 35. El-Gafûr (Çok bağışlayandır.)
 36. Eş-Şekûr (Az amele çok sevap verendir.)
 37. El-Aliyy (Pek yücedir.)
 38. El-Kebîr (Ululuğu yanında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyüktür.)
 39. El-Hafîz (Her şeyi koruyandır.)
 40. El-Mukît (Rızık verendir.)
 41. El-Hasib (Muhtaçları mustağni kılandır.)
 42. El-Celil (Celâl sıfatları vasıflandırandır.)
 43. El-Kerîm (Ezelen ve ebeden kerem sahibidir.)
 44. Er-Rakîb (Her şeyi gözetleyendir.)
 45. El-Mucîb (Dua edenin duasını kabul buyurandır.)
 46. El-Vasî (Bol bol veren her şeyi ilmiyle kuşatandır.)
 47. El-Hakîm (Hikmet sahibidir.)
 48. El-Vedûd (Sevilen, seven ve mahlûkat arasında sevgi var edendir.)
 49. El-Mecîd (İkramı bol ve şerefli olandır.)
 50. El-Bâis (Ölüleri diriltendir.)
 51. Eş-Şahît (Her şeye şahit olandır.)
 52. El-Hakk (İnkârı mümkün olmayandır.)
 53. El-Vekil (Her şeyi tedbir ve idare eden hiçbir şeyi korumak ve idare etmek Kendisine ağır gelmeyendir.)
 54. El-Kaviyy (Her şeye gücü yetendir.)
 55. El-Metin (Kuvvetli olandır.)
 56. El-Veliyy (Yardım edendir.)
 57. El-Hamid (Hamd edilmeye ve övülmeye mustahak olan ve hamde karşılık veren ve mahlûkatın işlerini tekeffül edendir.)
 58. El-Muhsî (Hiçbir şey kudreti ve ilmi dışında kalmayan ve her şeyi tek tek bilendir.)
 59. El-Mübdi (Yoktan var edendir.)
 60. El-Muid (Öldükten sonra tekrar diriltendir.)
 61. El-Muhyî (Hayat verendir.)
 62. El-Mümit (Öldürendir.)
 63. El-Hayy (Hayat sahibi.)
 64. El-Kayyûm (Bizatihi var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunandır.)
 65. El-Vâcid (Dilediği her şeye sahip olandır.)
 66. El-Mâcid (Kerem ve şerefi büyük olandır.)
 67. El-Vâhid (Zatında birdir ve eşi yoktur.)
 68. El Ahad (Birdir.)
 69. Es-Samed (İhtiyaçtan münezzeh olup kendisine daima muhtaç olunandır.)
 70. El-Kâdir (Kudret sahibidir.)
 71. El-Muktedir (Kudretine nihayet olmayandır.)
 72. El-Mukaddim (Varlıkları birbiri üzerine takdim edendir.)
 73. El-Muahhir (Varlıkların bir kısmını diğer kısmından sonraya bırakandır.)
 74. El-Evvel (Bütün eşyadan önce var olandır.)
 75. El-Âhir (Her şey helâk olduktan sonra bakî kalandır)
 76. Ez-Zâhir (Sayısız açık delillerle varlığı meydandadır.)
 77. El-Bâtın (Varlığın keyfiyeti gözlerden ve idrakten saklı olandır.)
 78. El-Vâli (Bütün varlıkların hükümdarı ve mutasarrıfıdır.)
 79. El-Müteâli (Yüce zatına uygun olmayan her şeyden uzak olandır.)
 80. El-Berr (İhsan bolca olan bağış sahibidir.)
 81. Et-Tevvab (Kullarının tevbesini ziyadesiyle kabul edendir.)
 82. El-Muntakim (Müstehak olunan miktarda cezalandırandır.)
 83. El-Afüvv (Günahları bağışlayıp silendir.)
 84. Er-Ra’uf (Çok şefkatlidir.)
 85. Mâlikü’l-Mülk (Mülkün de sahibi ve onda dilediği tasarrufu yapan ve onu geçerli kılandır.)
 86. Zü’l-Celâli ve’l-İkram (Ululuk ve ikram sahibidir.)
 87. El-Muksit (Zulmü giderip adaleti icra edendir.)
 88. El-Câmi (Kıyamet günü insanları bir araya toplayandır.)
 89. El-Ganiyy (Zatında, sıfâtlarında ve işlerinde hiç bir şeye muhtaç olmayandır.)
 90. El-Muğni (Hikmet gereği her şeyden ihtiyacı giderendir.)
 91. El-Mâni (Önlenmesi gerekli şeyleri önleyendir.)
 92. Ed-Darr (Zarar veren şeyleri yaratandır.)
 93. En-Nâfi (Faydalı şeyleri yaratandır.)
 94. En-Nûr (Işık veren, nur yağdıran.)
 95. El-Hâdi (Hidayet edendir.)
 96. El-Bedi ( Benzersiz güzel ve yoktan icat edendir.)
 97. El-Bâkî (Baki olandır.)
 98. El-Vâris (Bütün mahlûkat yok olduktan sonra bakî kalandır.)
 99. Er-Reşid (Hidayete erdirendir).
 100. Es-Sabur (Âsi ve günahkârları cezalandırmada acele etmeyendir.)

(Celle Celâluhu.)

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)