Berat Gecesi

Şaban ayının 15. gecesi mübarek “Berat” gecesidir. Berat; borçtan, suçtan ve cezadan kurtulmak anlamına gelir. Bu gecenin ulviyetine dair pek çok rivayetler vardır. İnsanlığa hidayet ve hakikat kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in, Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına topluca bu gecede inmiş olması bu geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Nasıl ki, bir yıllık plan ve program çerçevesinde yürütülen ticarî ve iktisadî faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol edilir. Kâr ve zarar hesapları yapılır. Yapılan bilânço hesapları neticesinde bir sonraki yılın programı hazırlanır. Öyle de dünya hayatına imtihan için gelen insanların manevî kâr ve kazançları da bu gecede tespit edilir. Allah kendi kullarının mukadderatını bu gecede tespit eder. “Bütün hikmetli işler bu gecede tefrik edilir.”

İbn-i Abbas (ra) den rivayet edildiğine göre, “Hikmetli işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde cereyan eder: Bu seneden gelecek seneye kadar vuku bulacak hadiselerin hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir. Rızıkla alâkalı defter Mikâil’e, savaşlara dair defter Cebrail’e, ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail’e teslim edilir. Fahruddin-i Razî’nin beyanına göre, bu defterlerin tanzimi Berat Gecesinde başlar ve Kadir Gecesinde tanzim işi tamamlanarak her bir defter, sahibine teslim edilir.”

Berat Kandili’nin “bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadrin (Kadir Gecesinin) kudsiyetinde” olması bu manalara dayanmaktadır.

Bir hadis-i şerifte Resulullah (asm) Efendimiz, “Allah Azze ve Celle, olacakların hükümlerini Şaban’ın yarısı gecesinde verir; Kadir Gecesinde de onları meleklere teslim eder” buyurmuştur.

Bir başka hadiste, “Şaban’ın on üçüncü gecesinde ümmetim hakkında Allah Taalâya müracaatta bulundum, ümmetimin üçte biri bağışlandı. On dördüncü gecesinde tekrar niyazda bulundum, ümmetimin üçte biri bağışlandı. On beşinci gecesinde niyazlarımı tekrarladım. Ümmetimin tamamı mağfiret olundu” buyurmuştur.

Yine Resulullahın ifadesiyle (asm), “Şaban’ın on beşinci gecesi olunca, o geceyi namazla geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Zira Allahu Taalâ o gecenin (akşam güneşinin) batmasından itibaren rahmetle tecelli edip, ‘Yok mu Benden mağfiret isteyen; onu affedeyim, yok mu rızık isteyen; onu rızıklandırayım. Yok mu bir musibete uğrayan; ona sıhhat ve afiyet vereyim. Yok mu her hangi bir şey isteyen, (isteyene istediğini) vereyim’ buyurmuştur.”

Bu hadisler gösteriyor ki Berat Gecesi bir af ve mağfiret gecesi, bir hidayet ve rahmet gecesi, içi duaların kabulu ile dopdolu bir mübarek gecedir.

Bu gecede yapılacak ibadetler:

Hz. Âişe (r.anha) dan:

Resulullah (asm) bana hitaben, “Yâ Âişe! Bu gece ne gecesidir?” diye sordu.

Ben, “Allah ve Resulu daha iyi bilir” dedim. Bunun üzerine Resulullah (asm), “Bu gece, Şaban’ın on beşinci gecesidir ki, bu gecede, dünyada yapılan ameller ve kulların işleri Allah Taalâya arz olunur. Bu gece Allah Taalânın Cehennemden azat ettiği kimselerin sayısı Benî Kelb (kabilesinin) koyunlarının kılları sayısıncadır. Yâ Âişe! Bu gece ibadet etmeme müsaade eder misin?” buyurdu.

Ben, “Anam babam sana feda olsun, evet yâ Resulallah” diye cevap verdim. Bunun üzerine Resulullah (asm) hemen namaza kalktı. Kıyamda fazla kalmayıp, secdeye indi. Gece yarısına kadar secdede kaldı. Sonra ikinci rekât için kalktı, kısa bir süre kıyamda kaldı ve secdeye indi. Uzun süre secdeden kalkmayıp, o vaziyette kaldığını gördüğümde ruhunun kabz edildiğini zannederek, çok korktum. Yanına yaklaştım. Mübarek ayaklarına dokununca hareket etti. O anda secdede şu şekilde Allah’a niyazda bulunduğunu işittim:

Berat Gecesi Okunacak Dualar – 1

Okunuşu: “Allahümme eûzü bike min ibâdike ve eûzü bike bi rıdâke min sahatike ve eûzü bike minke celle vechüke lâ uhsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Meali: “Allah’ım! Kullarının (fenalıklarından) Sana sığınırım. Senin gazabından rızana (rahmetine) sığınırım. Ve yine Senden Sana sığınırım. Ben Seni hakkıyla methetmekten âcizim. Sen Seni övdüğün, methettiğin gibisin.”

Sonra Efendimize, “Yâ Resulallah, secdede bir şeyler söylüyordun, halbuki başka zamanlar bunları sizden duymamıştım” dediğimde, “Yâ Âişe! Söylediğim şeyleri öğrendin mi?” diye sordu.

“Evet Yâ Resulallah, öğrendim,” diye cevap verdim. Bunun üzerine Resulullah (asm), “Öğrendiklerini başkalarına da öğret. Çünkü bunları bana Cebrail (a.s.) öğretti ve secdede okumamı söyledi” buyurdu.

Berat Gecesinde üç defa Yâsin Suresini okuduktan sonra şu duayı yapmak lâzım:

Berat Gecesi Okunacak Dualar – 2

Okunuşu: “Allahümme yâ zel minne velâ yümen aleyhi yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ zet tavli vel in’âm lâ ilâhe illâ ente zahra’ll-âcibîn ve câre’l müstecirîne ve emân el- Hâifîn.

“Allahümme in künte ketebtenî indeke fî ümmi’l kitâbi şakiyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukattiran aleyye fi’r rızkı femhu. Allahumme! bi fadlike şekâveti ve hırmânî ve iktâra rızkî ve esebtenî indeke fî ümmil kitâbi saîden merzûkan müvaffikan lilhayrâti fe inneke kulte ve kavlukel hakku fî kitâbikel münezzeli alâ lisani nebiyyikel mürseli yemhullâhu mâ yeşâu ve yüsbit ve indehu ümmul kitâbi.

“İlâhî! bitecelliyil a’zami fî leyletin nısfimin şa’bânel mükerremetilletî yüfriku fîhâ küllü emrin hakîm. Ve yübramu en tekşefe annâ minel belâi mâ na’lemu vemâ ente bihi a’lemü inneke entel e’annel ekramu ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

Meali: Ey Allah’ım!

Eğer beni, nezdindeki kitabın esasında (Levh-i Mahfuz) şakî, yahut mahrum yahut rahmetten kovulmuş ve dar bir geçim yazdıysan onu sil.

Ey Allah’ım!

Âsiliğimi, mahrumiyetimi ve rızkımın darlığını lütfunla yanındaki kitabın esasında, said rızıklandırılmış, hayra muvaffak olmuşlardan kıl.

Çünkü Sen gönderdiğin peygamberin diliyle (asm), indirdiğin kitapta dediğin haktır ki o da şudur: “Allah dilediğini siler, dilediğini sabitleştirir. Kitabın esası onun yanındadır.”

İlâhî!

Şerefli Şaban’ın yarısı gecesinde büyük tecellinle her hikmetli iş ayrılır. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz, fakat senin bildiğin belâların bizim üzerimizden kaldırılmasını kesinleştir. Şüphesiz Sen en büyük ve cömertsin. Efendimiz Muhammed’in Âline ve Ashabına Allah’ın salât ve selâmı olsun.

Bu duadan sonra her türlü belâ ve musibetten kurtulmak için Allah’a bol bol dua edilir, niyazda bulunulur. Berat Gecesinde kılınması çok sevap olan bir namaz vardır ki, bu namaza “hayır namazı” denilir. Bu namaz yatsı namazından sonra kılınır. Her rekâtında Fatihadan sonra on bir İhlâs okunarak, iki rekâtta bir selâm verilir. Yüz rekât olarak kılınır. On rekât da kılınabilir, fakat bu sefer Fatihadan sonra yüz İhlâs okumak gerekir. Bu namazın bitiminden sonra (1) 14 defa istiğfar, (2) 14 defa besmele, (3) 14 defa besmele ile Fatiha, (4) 14 defa besmele ile Ayete’l-Kürsî, (5) 14 defa besmele ile “Lekad câeküm Resulün” ayeti, (6) 14 defa “Yâsin Yâsin” dedikten sonra bir defa Yâsin okumak, (7)14 defa besmele ile Felâk, (8) 14 defa besmele ile Nas, (9) 14 defa

Berat Gecesi Okunacak Dualar – 3

Okunuşu: “Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm”

Meali: Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz, bütün hamd ve sena, minnet ve şükür Allah’a mahsustur. Allah en büyüktür. Günahlardan kaçınma, iyiliklere kuvvet verme, ancak yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyladır. (10) 14 defa salât-ı münciye okunur.

Bu mübarek gecede zikir, dua, Kur’ân, Cevşen ve nafile namazlardan tesbih namazı da kılınarak bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade edilmelidir.


Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)